Menu pomocnicze

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej na 43 turbiny

                                                                                   Walce, dnia 11.03.2008 r.

PP- OŚ 7624-2/3/08                         Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE
                                             WÓJTA GMINY WALCE
                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Firmy CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce - Pana Joachima Bobzin – Prezesa Zarządu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbin, na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3,756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239.
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z póżn. zm) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.), przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska (Dz. U. Nr. 257 poz 2573 z poźn. zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia i uzgodnieniu uwarunkowań środowiskowych z następującymi organami:
- Starostą Krapkowickim
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach
Wobec powyższego rozstrzygnięcia sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Wójt Gminy Walce
mgr Bernard Kubata

Otrzymują :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce
2. właściciele działek objętych inwestycja wg rozdzielnika
3. pozostałe strony poprzez obwieszczenie
4. a/a

13.03.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry