Menu pomocnicze

Obwieszczenie Nr 5 Wójta Gminy Walce w sprawie postanowienia o nałożeniu obowiazku i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Nr PP -OŚ 7624-2/17/5/08 Walce, dnia 12 maja 2008 r.

OBWIESZCZENIE Nr 5
Wójta Gminy Walce
w sprawie postanowienia o nałożeniu obowiązku i zakresie sporządzenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNa podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3,756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 89/2 i 89/1 ark. 5 obręb Rozkochów, wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce reprezentowanej przez Pana Joachima Bobzin zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia .Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/
mgr Helena Kochan
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce
Załącznik nr 1 OBWIESZCZENIA Nr 5
Wójta Gminy Walce z dnia 12.05.2008 r.


Walce, dnia 12.05.2008 r.

Nr PP OŚ 7624/17/5/2008P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity ) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 tekst jednolity z póź. zm.) w związku z wnioskiem CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce - Pana Joachima Bobzin – Prezesa Zarządu złożonym dnia 03.03.2008 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce,
Wójt Gminy Walce:

p o s t a n a w i a

I. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3,756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 89/2 i 89/1 ark. 5 obręb Rozkochów.

II. raport powinien być wykonany w pełnym zakresie, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) ze szczególnym uwzględnieniem elementów określonych w art. 52 ust. 1 pkt. 3, 5, 11,12 to jest określenia w raporcie :
1) wszystkich możliwych do realizacji wariantów zarówno rozwiązań technicznych, które miałyby mieć wpływ na emisję i utrzymanie standardów środowiska, jak również wariantów lokalizacyjnych,
2) propozycji prowadzenia monitoringu, zwłaszcza na etapie eksploatacji instalacji,
3) proponowanych technologii jednoznacznie odnosząc się zwłaszcza do postępu naukowo – technicznego, zasięgu emisji, efektywnego wytwarzania energii,
4) metod prognozowania oddziaływań, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w realizowanych przedsięwzięciach w podobnej skali i rodzaju,
5) łączną powierzchnię i klasy bonitacyjne wyłączonych gruntów z uwagi na lokalizacje siłowni wiatrowych,
6) możliwego wpływu przedsięwzięcia na stan i funkcjonowanie obszaru Natura 2000, w zakresach określonych w pkt. 4 – 7 art. 52 ust. 1,
7) powstania potencjalnych konfliktów społecznych
8) charakterystykę wszelkich oddziaływań na środowisko z uwzględnieniem emisji pól elektromagnetycznych, hałasu oraz wytwarzania odpadów.
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 03.03.2008 r. Pan Joachim Bobzin – Prezes Zarządu CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o., ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47 – 344 Walce zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3,756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239 , 89/2 i 89/1 ark. 5 obręb Rozkochów.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek może być stwierdzony na podstawie ust. 2; w przedmiotowej sprawie zachodzi powyższa okoliczność. Przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) „ instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 czyli instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii” oraz § 3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia: „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 6)” co oznacza, że organ może nałożyć obowiązek .
Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi ROZKOCHÓW uchwalonego uchwałą Rady Gminy Walce Nr X/75/07 z dnia 19 września 2007 r. i zgodna jest z jego zapisami.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 1a ustawy Prawo Ochrony Środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił dnia 11.03.2008 r., pismem Nr PP-OŚ. 7624-2/5/08 o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach działając na podstawie art. 12 ust. 1 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) przekazał pismo Wójta wraz z załącznikami Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu, gdyż przedsięwzięcie może spowodować wpływ zanieczyszczenia do środowiska - emisję energii pola elektromagnetycznego. Pismem Nr NZ/ZD-4325-10/08 z dnia 09.04.2008 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu poinformował organ, iż zgodnie z art.31 a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania państwowego inspektora sanitarnego niższego stopnia, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych wypadkach państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności Główny Inspektor Sanitarny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia właściwego państwowego inspektora sanitarnego” w związku z tym, przejmuje wszystkie czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z w/w inwestycją. Mając na uwadze emisję przez urządzenia farmy wiatrowej do środowiska zanieczyszczeń – energii pola elektromagnetycznego postanowieniem Nr NZ/ZD-4325-10/08 z dnia 10.04.2008 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdził konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ustawowym , zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) z uwzględnieniem emisji pól elektromagnetycznych, hałasu oraz wytwarzania odpadów.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wójt wystąpił również do Starosty Krapkowickiego o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Krapkowicki pismem (opinia) z dnia 14.03.2008 roku Nr ROŚ. 7633-10/08 nałożył obowiązek sporządzenia raportu, w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wariantów funkcjonowania polegających na niepodejmowaniu przedsięwzięcia i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
Dnia 16.04.2008 r. inwestor wniósł pismo dotyczące uzupełnienia wniosku z dnia 03.03.2008 r. o ujęcie działki nr 89/1 w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na potrzebę zajęcia części tej działki pod stację transformatorową GPZ 110/20 kV. W związku z tym Wójt Gminy pismem z dnia 22.04.2008 r. zwrócił się ponownie do Starosty Krapkowickiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia, określenia zakresu raportu, ewentualnie podtrzymanie wcześniej wydanych opinii lub zmiany opinii. Starosta Krapkowicki pismem (opinia) z dnia 28.04.2008 roku Nr ROŚ. 7633-15/08 uchylił opinię z dnia 14.03.2008 r. oraz stwierdził, iż na inwestora należy nałożyć obowiązek sporządzenia raportu, w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wariantów funkcjonowania polegających na niepodejmowaniu przedsięwzięcia i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 28.04.2008 r. poinformował, że podtrzymuje opinię z dnia 10.04.2008 r. Nr NZ/ZD – 4325-10/08.
W dniach 30.03.2008 r., 25.03.2008 r., 18.03.2008 r. strony oraz osoby nie będące stronami wniosły sprzeciw realizacji przedmiotowej inwestycji na działkach sąsiednich ze względu na lokalizację - bliskie sąsiedztwo, oddziaływanie na otoczenie oraz rozmiary inwestycji.
Biorąc pod uwagę zakres inwestycji(33 turbin o wysokościach całkowitych 145 m oraz 10 turbin o wysokościach 141 m, o łącznej maksymalnej mocy nominalnej do 92,5 MW; budowie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV GPZ oraz pojedynczych stacji 20/0,69 kV; linii elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, wykonanie placów wewnętrznych i dróg dojazdowych) , dużą skalę planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na montażu znacznej ilości elektrowni wiatrowych na rozległym obszarze jej wpływ na wszystkie komponenty środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji oraz lokalizację przedsięwzięcia, a także na występujące niezadowolenie społeczne Wójt Gminy Walce jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu o uzyskane opinie postanowił o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity).
Z uwagi na powyższe organ uznał również za konieczne zwrócenie szczególnej uwagi w opracowanym raporcie na wymienione w pkt 1-8 elementy. Organ w tym miejscu wziął pod uwagę zarówno opinie organów współdziałających jak również wnioski wynikające z żądań stron postępowania osób trzecich, o których mowa wyżej.
Jednocześnie nadmieniam, że raport oddziaływania na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji .

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono, jak w sentencji postanowienia


P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.Wójt Gminy Walce

/-/
mgr Bernard KubataOtrzymują:

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. Rozkochów, ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy – Obwieszczenie nr 5
3. a/a

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47 – 303 Krapkowice
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole

14.05.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry