Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na modernizację i zwiększenie zdolności produkcyjnej spółki B+K Polska w Walcach

Walce, dnia 24.07.2008 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCENa podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji i zwiększenie zdolności produkcyjnej spółki z o.o. B+K Polska w Walcach przy ul. Eichendorffa nr 3 na działkach o numerach ewidencyjnych: 3162/2, 3153, 3154, 3155, 53/4, 53/5, 53/10, 53/17, 53/19 ( AM – 1, obręb Walce).Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Firmy B+K Polska ul. Eichendorffa 3 47 – 344 Walce
Na podstawie art. 53 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje każdemu.

Zgodnie z art. 32 , ust. 1 informuję, iż dane o:
- wniosku
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, pokój 11. Wykaz jest dostępny w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Ponadto, zgodnie z art. 32, ust. 1, pkt 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w terminie od 28 lipca do 18 sierpnia 2008 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl., wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Walce.Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

24.07.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry