Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 9 Wójta Gminy Walce w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - budowa farmy wiatrowej na 43 turbiny we wsi Rozkochów

Nr PP-OŚ. 7624-2/30/9/08

Walce, dnia 28.07.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 9
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce, do organów opiniujących został skierowany wniosek
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla w/w inwestycji o następującej treści:

 

Walce, dnia 28.07.2008 r.

Nr PP–OŚ. 7624-2/30/08
 

Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice

 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce położonych na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3,756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 89/2 i 89/1.


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 


Załączniki:

1. Informuję, iż wniosek o wydanie decyzji znajduje się w Państwa aktach wraz z informacją o której mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
2.Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko decyzji wraz z aneksem do raportu
3.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego - znajduje się w Państwa aktach.


Otrzymują :

1.CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy)- obwieszczenie nr 9
3.a/a

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata
 


 

 

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice,
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .

 

 

 


 

28.07.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry