Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE Nr 11 Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na wskazanie w decyzji nowego wariantu realizacji przedsięwzięcia

 

Nr. PP- OŚ 7624-2/44/11/08                                                Walce, dnia 24.09.2008 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE Nr 11
Wójta Gminy Walce
 w sprawie wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na wskazanie w decyzji nowego wariantu realizacji przedsięwzięcia
 

            Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów     47 – 344 Walce Wójta Gminy Walce skierował się do wnioskodawcy pismo o następującej treści:   

 
                                                                                                            Walce, dnia 22.09.2008 r.
Nr PP-OŚ. 7624-2/44/08
 

 

CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
Rozkochów
ul. Wiejska 28
47-344 Walce

 

Działając na podstawie art. 55 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity), zwracamy się o wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na wskazanie w decyzji nowego wariantu dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce.
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz w nawiązaniu do ustaleń poczynionych przez tut. organ, proponujemy:
·        dla Etapu 1A 26 elektrowni wiatrowych, których lokalizacja i rozmieszczenie spełnia oczekiwania techniczne i środowiskowe,
·        dla Etapu 1B należałoby przyjąć bardziej uzasadnione rozwiązanie, poprzez optymalizację rozmieszczenia, co można osiągnąć poprzez zmniejszenie liczebności elektrowni wiatrowych, a tym samym zminimalizowanie oddziaływania na środowisko. Stąd też uzasadnione jest ograniczenie liczby elektrowni wiatrowych w tym etapie do 13,
tut. organ ustalił, że istnieją uzasadnione podstawy do zaproponowania Wnioskodawcy nowego wariantu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. W nowym wariancie, oddziaływanie parku wiatrowego i stacji elektroenergetycznej, w każdej z faz tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, w stosunku do obydwu wariantów opisanych w Raporcie i Aneksie do Raportu. Oczywiste jest zatem, iż nowy wariant jest zasadny jak  korzystniejszy dla środowiska.
 
W nowym wariancie, planowane jest następujące usytuowanie i ilość elektrowni wiatrowych:
Numer turbiny na załącznikach graficznych
Numer działki
Typ turbiny
Numer turbiny we
wniosku o wydanie
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 
 
 
Numer turbiny
Oznaczenie na mapie
1
669
ENERCON
1
E1
2
676
ENERCON
2
E2
3
661
ENERCON
3
E3
4
658
ENERCON
4
E4
5
93/6
ENERCON
5
E5
6
89/3
ENERCON
6
E6
7
756
ENERCON
7
E7
8
448
ENERCON
8
E8
9
443
ENERCON
9
V1
10
431
ENERCON
10
V2
11
65/2
ENERCON
1
E9
12
65/2
ENERCON
2
E10
13
61
NORDEX
3
N1
14
61
NORDEX
4
N2
15
12
NORDEX
5
N3
16
61
NORDEX
6
N4
17
12
NORDEX
7
N6
18
2/2
NORDEX
8
N7
19
12
NORDEX
9
N8
20
12
NORDEX
10
N9
21
2/2
NORDEX
11
N11
22
12
NORDEX
12
N12
23
4
NORDEX
13
N13
24
4
NORDEX
14
N14
25
7/7
NORDEX
15
N15
26
7/7
NORDEX
16
N16
27
763
NORDEX
17
N17
28
774
NORDEX
18
N18
29
785
NORDEX
19
N19
31
362
NORDEX
21
V4
33
334
NORDEX
23
V6
34
331/2
NORDEX
24
V7
37
297
NORDEX
27
V10
38
282
NORDEX
28
V11
39
328
NORDEX
29
V12
40
267
NORDEX
30
V13
41
276
NORDEX
31
V14
42
238
NORDEX
32
V15
43
239
NORDEX
33
V16
 
W pozostałym zakresie proponowany wariant jest zgodny z treścią Raportu wraz z Aneksem.
W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o przedstawienie danych określających rodzaj i skalę zmniejszenia oddziaływania na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji na poszczególne komponenty środowiska.
                                  
                                                                                    Z up. Wójta
                                                                                  Zastępca Wójta
                                                                                         /-/
                                                                                 Helena Kochan
 
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
   Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, 
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .

                   

26.09.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry