Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 12 i 12 a w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce”

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/12/08

Walce, dnia 29.09.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 12
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce” do organów opiniujących został skierowany wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla w/w inwestycji o następującej treści:
 Walce, dnia 29.09.2008 r.

Nr PP–OŚ. 7624-2/46/08
 

Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice

 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce.
Powyższe związane jest z zmianą wariantu realizacji w/w przedsięwzięcia.


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 

Załączniki:

1. 1. Informuję, iż wniosek o wydanie decyzji , raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko decyzji wraz z aneksem do raportu oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego znajduje się w Państwa aktach wraz z informacją o której mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Pismo Urzędu Gminy Walce Nr PP-OŚ . 7624-2/44/08 z dnia 22.09.2008 r.dot. wyrażenia zgody zgodnie z art.55 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity), pismo CLEAN ENERGY POLSKA sp. z o.o. ul. Wiejska 28 z dnia 26.09.2008 r. wraz opinią o oddziaływaniu na środowisko wariantu polegającego na budowie farmy 39 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów gmina Walce.


Otrzymują :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy)- obwieszczenie nr 12
3. a/a


Wójt Gminy Walce
/-/
Bernard Kubata

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/12a/08

Walce, dnia 29.09.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 12 a
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce” do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego została skierowana informacja o następującej treści:

Walce, dnia 29.09.2008 r.

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/08

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Opolu
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym budowy farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce, informujemy, że na podstawie art. 55 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) organ wskazał inwestorowi zasadność realizacji 39 turbin tj:
- dla Etapu 1A 26 elektrowni,
- dla Etapu 1B 13 elektrowni, na co inwestor wyraził pisemną zgodę.
W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się do przedstawionej zmiany.
Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się warunki technologiczne oraz lokalizacja pozostałych elektrowni, jedyna zmiana polega na zmniejszeniu ilości elektrowni wiatrowych o 3 szt.


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Załączniki:

1. Pismo Urzędu Gminy Walce Nr PP-OŚ . 7624-2/44/08 z dnia 22.09.2008 r. dot. wyrażenia zgody zgodnie z art.55 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity),
2. Pismo CLEAN ENERGY POLSKA sp. z o.o. ul. Wiejska 28 z dnia 26.09.2008 r. wraz opinią o oddziaływaniu na środowisko wariantu polegającego na budowie farmy 39 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów gmina Walce.

 

Otrzymują :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy) - obwieszczenie nr 12 a
3. a/a

 


 

01.10.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry