Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 15 Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego

Walce, dnia 08.10.2008 r.
Nr PP-OŚ. 7624-2/47/15/08

 

OBWIESZCZENIE Nr 15
Wójta Gminy Walce

o zakończeniu postępowania dowodowego

 


Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów, Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

z up. Wójta
mgr Helena Kochan
Zastępca Wójta

08.10.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry