Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Walce, dnia 16 stycznia 2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-6/08

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 46 a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Walce zawiadamia, że zgodnie art. 51 ust. 3 i 4 ww. ustawy zwrócił się do Starosty Powiatu Krapkowickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin, na gruntach sołectwa Zabierzów, gmina Walce oraz określenia zakresu raportu, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 72a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), kwalifikuje się jako inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy ww Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 Wójt Gminy Walce
/-/ mgr Bernard Kubata


 

22.01.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry