Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub

Nr PP-OŚ 7624-1/09 Walce, dnia 29 stycznia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walce

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”, na działkach nr: 631, 611, 518/2, 424, 1443, 493/2, 340, 440, 502, 285/6, arkusz mapy 2 obręb Grocholub oraz nr 744 arkusz mapy 3 obręb Grocholub zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Grocholub.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

z up. Wójta Gminy
mgr Helena Kochan
Za-ca Wójta

 

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a
 

29.01.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry