Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub

Walce, dnia 28 stycznia 2009 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadamiam

że w dniu 28.01.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr PP-OŚ 7624-1/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”, na działkach nr: 631, 611, 518/2, 424, 1443, 493/2, 340, 440, 502, 285/6, arkusz mapy 2 obręb Grocholub oraz nr 744 arkusz mapy 3 obręb Grocholub.
W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 14) w godzinach urzędowania w godzin tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

z up. Wójta Gminy
mgr Helena Kochan
Za-ca Wójta
 

.
Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

 

29.01.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry