Menu pomocnicze

Związek Międzygminny Czysty Region

Związek Międzygminny "Czysty Region"

W dniu 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek gospodarowania odpadami od mieszkańców gminy Walce przejmie Związek Międzygminny „Czysty Region”. 

Informacja o kierunkach działania Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zdzieszowice) leżą w południowo-wschodniej części woj. opolskiego, na obszarze czterech powiatów tj. kędzierzyńsko-kozielskiego (6 gmin), krapkowickiego (4 gminy), strzeleckiego (4 gminy) oraz prudnickiego (1 gmina). Ich obszar o powierzchni ponad 1.483 km2 zamieszkuje 194.776 osób.

Związek Międzygminny „Czysty Region” został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008 r., a powołany został w celu realizacji następujących zadań:

1.      budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu;

2.      rekultywacji składowisk odpadów komunalnych;

3.      odbioru i transportu odpadów komunalnych;

4.      informacji i edukacji społeczności lokalnej;

5.      pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

 

Kierunki działania Związku Międzygminnego „Czysty Region” z uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.).

 

Zgodnie z Statutem Związek Międzygminny „Czysty Region” przejmie od Gmin członkowskich wszystkie zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym związane z naliczaniem i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) będzie naliczana i pobierana od 01 lipca 2013 roku.

            Zgodnie z nowoprzyjętym statutem Związek przejmie od Gmin członkowskich następujące zadania:

1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez:

a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b) podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

c) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

d) podejmowanie uchwał o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

e) zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

f) podejmowanie uchwał w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

g) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) podejmowanie uchwał w sprawie:

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;

3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i wzywanie tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań nierzetelnych;

5) zobowiązywanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowanie z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną do przeprowadzenia czynności kontrolnych;

8) wydawanie decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagrożone tymi karami przez przepisy ustawy;

9) występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

10) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

12) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

13) udostępnianie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy;

14) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

15) rekultywację składowisk odpadów komunalnych;

16) pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.”.

           

            Jednym z najważniejszych zadań, jakie nakłada na Gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opracowanie systemu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które to zadanie zgodnie ze Statutem Związku wykonuje Związek w ramach zadań przejętych od Gmin członkowskich w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody, które Związek będzie otrzymywał w ramach poboru w/w opłaty będą pokrywały następujące zadania Związku:

  1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. obsługę administracyjną tego systemu.
 

Pozostałe informacje dotyczące Związku Międzygminnego "Czysty Region", podejmowanych uchwał przez Zarząd i Zgromadzenie Związku na stronie www.czystyregion.pl

 
21.02.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry