Menu pomocnicze

Informacja z realizacji projektu POKL w 2013 roku

 imagesCAHTJZZ6.jpeg

Realizacja projektu systemowego realizowanego w 2013 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach dobiegła końca.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach zakończył realizację projektu: "Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

 

W ramach projektu w miesiącach kwiecień – sierpień 2013r.  odbywały się bezpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy Walce z psychologiem, doradcą zawodowym oraz zrealizowany został kurs  Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. W projekcie wzięło udział 6 osób, objętych pomocą Ośrodka, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących.  Wszyscy uczestnicy pozytywnie ukończyli szkolenie oraz  otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Mamy nadzieję, że uzyskanie nowych, praktycznych kwalifikacji pomoże uczestnikom w uzyskaniu zatrudnienia. Wraz z początkiem nowego, 2014 roku, rozpoczynamy przygotowania do realizacji dalszych zadań związanych z kontynuacją projektu systemowego PO KL przewidzianego na lata 2013-2014 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach".

  OPS projekt 2013 001.jpeg   OPS projekt 2013 002.jpeg OPS projekt 2013 003.jpeg OPS projekt 2013 004.jpeg OPS projekt 2013 005.jpeg OPS projekt 2013 012.jpeg OPS projekt 2013 013.jpeg OPS projekt 2013 014.jpeg OPS projekt 2013 015.jpeg OPS projekt 2013 016.jpeg


Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach informuje, że w miesiącach kwiecień- czerwiec 2013r. realizowane były indywidualne i grupowe  konsultacje beneficjentów  projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”.

 W trakcie warsztatów beneficjenci poznawali swoje mocne i słabe strony, nauczyli  się wyciągać wnioski z popełnionych błędów i poniesionych porażek. Nauczyli się budować swój wizerunek odpowiednim strojem i zachowaniem oraz komunikacją werbalną. Indywidualne spotkania z psychologiem były prowadzone jako zajęcia rozwoju i motywacji. Podczas konsultacji beneficjenci  byli motywowani do dalszego rozwoju, samokształcenia i nabywania nowych umiejętności. Podczas  indywidualnego doradztwa, każdy z beneficjentów odbył rozmowy z psychologiem i doradcą, których celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.                

W wyniku testów i obserwacji, doradca zawodowy utworzył dla każdego uczestnika projektu Indywidualny Plan Działania, który zawiera wskazówki dotyczące podejmowania kształcenia, wyboru pracy i samodoskonalenia; zgodnie z tym, w miesiącach  lipiec- sierpień 2013r. realizowane będą kolejne kursy.

projekt 2013 016.jpeg


 

Dnia 01.03.2013 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach rozpoczęła się kolejna realizacja projektu PO KL pt.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. W roku bieżącym w Projekcie PO KL udział weźmie sześć osób.

Obecnie w ramach podpisanych kontraktów socjalnych osoby zakwalifikowane do projektu odbywają warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem.

Cykl szkoleń i warsztatów prowadzi Psychologiczne Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne z Kluczborka, firma została wyłoniona do realizacji zadań projektowych zgodnie z zasadą konkurencyjności poprzez zapytania ofertowe.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach realizuje już szósty rok z rzędu w/w Projekt PO KL. Przez ostanie lata w ramach kontraktów socjalnych ze szkoleń i kursów skorzystało( korzysta) 34 klientów naszego ośrodka. Projekt kończy się w sierpniu 2013 roku.


Zakończenie V edycji projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.

Kolejna edycja za nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach zakończył realizację V edycji projektu pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Szkolenia w ramach projektu odbywały się przez okres  5 miesięcy (luty- czerwiec 2012r.), przeznaczone były dla osób bezrobotnych, klientów OPS. W okresie tym uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, co pozwoliło im na poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz ugruntowanie wiary we własne siły i możliwości. Odbyły się również spotkania z doradcą zawodowym, oraz wybrane przez uczestników kursy zawodowe. Mamy nadzieję, że szkolenia te w istotny sposób wpłyną na podniesienie statusu społecznego uczestników. Zwiększy się również ich aktywność zawodowa poprzez przełamanie barier psychologicznych oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Całość szkoleń dla 6 uczestników zakończyła się otrzymaniem zaświadczeń o ukończeniu kursów.
                                                     
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Sokołowska


                     SDC10672...jpeg SDC10676.jpeg SDC10682.jpeg


Rozpoczęcie V edycji projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dnia 01.01.2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach rozpoczęła się realizacja projektu PO KL pt.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. Projekt realizowany jest w naszej gminie już piąty rok z rzędu. Jak co roku bierze w nim udział 6  Beneficjentów Ostatecznych, w tym pięć kobiet i jeden mężczyzna. W ramach podpisanych kontraktów socjalnych od dnia 23 lutego b.r. rozpoczęły się szkolenia z aktywizacji społecznej. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym. Przed uczestnikami Projektu zostały jeszcze kursy i szkolenia w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej w wybranych zawodach. BO zakończą udział w szkoleniach do 30 czerwca 2012roku. Uczestnicy kontraktów objęci są wsparciem dochodowym. W roku bieżącym wykonaniem pierwszej części szkoleń w ramach aktywizacji społecznej zajęła się firma PSYCHOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNE Z KLUCZBORKA wyłoniona na podstawie zasady konkurencyjności.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Sokołowska


 

Zakończenie IV edycji projektu systemowego
„ Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.

Dnia 29 sierpnia 2011r. (poniedziałek), w Walcach przy ul. Zamkowej 42
zakończyła się IV edycja projektu systemowego.

Rozdano uczestnikom zaświadczenia ukończonych kursów.

Wszyscy uczestnicy brali udział w treningach i kursach takich jak:
- treningu kompetencji i umiejętności życiowych
- doradztwo zawodowe
- kurs opiekunów/opiekunek środowiskowych.
Umożliwiło to uczestnikom nie tylko nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zajęcia zorganizowane
w trakcie projektu cieszyły się powodzeniem i zdaniem uczestników projektu były bardzo przydatne. Istotnym rezultatem przeprowadzonych szkoleń było zdobycie przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo pewności siebie oraz wiary
we własne możliwości. Uczestnicy projektu wykorzystali daną im szansę
i dlatego teraz mogą pewniej poruszać się po rynku pracy w poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie posady.

06.jpeg


Warsztaty kompetencji i umiejętności życiowych oraz doradztwo zawodowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”- zakończone

Beneficjenci projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”, zakończyli uczestnictwo w warsztatach wsparcia psychologicznego oraz w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym prowadzonym przez doradcę zawodowego. Celem zajęć z psychologiem było podniesienie wśród uczestników motywacji do podjęcia zatrudnienia i motywacji rozwoju, wzrost poczucia pewności siebie, podniesienie samooceny uczestników szkolenia, wzrost zaufania we własne siły i umiejętności, rozwinięcie umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji społecznej, bycia asertywnym, radzenia sobie z krytyką innych. Zajęcia grupowego doradztwa zawodowego przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową i szukających pracy. W trakcie realizacji tematów zajęciowych uczestnicy projektu poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, omówili aktualne potrzeby i specyfikę rynku pracy. Doradca pomógł też w poznaniu metod i technik poszukiwania zatrudnienia, udzielił informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo nasi beneficjenci poznali zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, prawidłowe zachowania i błędy w rozmowie kwalifikacyjnej oraz mieli okazję poćwiczyć prezentację własnej osoby podczas rozmowy z pracodawcą. W lipcu i sierpniu beneficjenci uczestniczyć będą w kursie dla opiekunek/ opiekunów osób starszych i chorych
 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach informuje, iż w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 20013 rozpoczęła się realizacja projektu systemowego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA BEZROBOTNYCH  W GMINIE WALCE”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach już po raz czwarty wystąpił o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu systemowego.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, lub zatrudnione. Grupę docelową w tym roku tworzy 6 osób.
Liczba uczestników projektu wynika z możliwości wsparcia w ramach przyznanej kwoty dofinansowania na rok 2011 oraz z założenia zapewnienia wsparcia jednostkowego jak najwyższej jakości. 

Beneficjenci projektu korzystają obecnie z zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13.04.2011
Przewiń do góryStrzałka do góry