Menu pomocnicze

Informacja dotycząca corocznych przypadków wiosennego wypalania traw

INFORMACJA DOTYCZĄCA COROCZNYCH PRZYPADKÓW WIOSENNEGO WYPALANIA TRAW

 1.      Informuje się i przypomina dzierżawcom oraz innym użytkownikom nieruchomości rolnych Zasobu o obowiązku przestrzegania warunków umowy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów:

-     ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), która to w art. 3 ust. 1 stanowi, iż każda osoba fizyczna i prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku. Obiektu lub terenu, obowiązana jest zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek lub teren przed zagrożeniem pożarowym, ponosząc pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,

-     ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), a w szczególności art. 131 ust. 12, które to przepisy stanowią, że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar, jest zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny,

-     ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.), a w szczególności art. 30 ust. 3, który zabrania podejmowania w lasach i na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100 m od granicy lasu wszelkich działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,

2.      Zwraca uwagę na zobowiązania dzierżawców oraz innych użytkowników nieruchomości Zasobu Agencji do współuczestniczenia w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i Lasy Państwowe (właściwe terytorialnie nadleśnictwa). W ramach tych działań należy uwzględnić np. wykaszanie roślinności lub przyorywanie gleby na pasach gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na granicy odłogowanych nieruchomości z kompleksami leśnymi, itp.

 

DOCInformacja dotycząca corocznych przypadków wiosennego wypalania traw.doc (128,00KB)

03.04.2012
Przewiń do góryStrzałka do góry