Menu pomocnicze

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Walce w roku 2013

O g ł o s z e n i e

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Walce w roku 2013

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego wykorzystania.

W związku z tym celem przyśpieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Walce, Urząd Gminy w Walcach planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest poniesie jedynie 15% kosztów w/w zakresu.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 20 marca 2013 roku, wzór wniosku (deklaracji) do pobrania na stronie internetowej www.walce.pl. Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Walcach pokój nr 14.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 14 lub pod nr tel. 77/4660 108 wew. 15

 
 

                                                                        Wójt Gminy Walce
                                                                        /-/  Bernard Kubata

 

DOCWniosek_dof._azbest.doc

 

21.02.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry