Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Walce z dnia 15.10.2013 r.

                                                                                       Walce, dnia 15.10.2013 r.

 

PP.OŚ.2512.2.2013.IW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY WALCE

 

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE

 

Na podstawie § 24 uchwały XXV/167/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 roku    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce, Wójt Gminy Walce informuje, że w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, wiosenna akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Walce będzie przeprowadzona w dniach od 15 października  2013 roku do 30 października  2013 roku.

 

Powszechna akcja deratyzacji polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, restauracjach bez względu na to czy są tam gryzonie czy nie.

 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów.

 

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Walce  mają obowiązek:

 

1. wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, restauracji itp., zgodnie z pouczeniem znajdującym się etykiecie środka użytego do deratyzacji,

 

2.  zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia - „UWAGA TRUTKA”,

 

3. po wskazanym terminie  należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie stronie internetowej Gminy Walce www.walce.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.

 

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy Walce

                                                                                               /-/ Bernard Kubata

02.10.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry