Menu pomocnicze

Klasyfikacje gospodarcze i inne informacje


 1. DOCZagraniczne oferty współpracy dla firm województwa opolskiego - lipiec 2009 r..doc

 2. Statystyczne klasyfikacje gospodarcze (PKD, PKWiU i inne) znajdują się na stronie internetowej  Głównego Urzędu Statystycznego. Stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.  
  Więcej:
  www.stat.gov.pl/wyszukiwarka/
  UWAGA ZMIANA KLASYFIKACJI PKD
  Informujemy wszystkich przedsiębiorców (osoby prowadzące działalność gospodarczą ), że od dnia
  1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z dnia 31.12.2007r.). Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą posługiwać się PKD 2004 do końca 2009 roku, do upływu tego terminu muszą dokonać zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej celem dostosowania wpisu do PKD 2007.
  Po 31 marca 2009 r. wnioski o wpis i zmianę wpisu nie podlegają opłacie, prosimy więc w miarę możliwości sukcesywnie do końca 2009 r. dokonywać zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Walce w pok. nr 13.


 3. Zapraszamy do zapoznania się z Vademekum dla Beneficjenta: umwo.opole.pl/serwis/index.php
  "Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 2007-2013" będzie głównym dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W przygotowywanym obecnie Vademecum przyszły wnioskodawca znajdzie informacje dotyczące m.in.:

  Systemu wdrażania RPO WO 2007-2013;
  Systemu naboru, oceny i wyboru projektów;
  Kwalifikowalności kosztów w ramach projektu;
  Wzorów wniosków;
  Wzorów studium wykonalności / biznes planu; wzór Lokalnego Programu Rewitalizacji; wytycznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych (dla projektów zintegrowanych);
  Pozostałych załączników do wniosku aplikacyjnego;
  Procedury odwoławczej;
  Wzorów umów;
  Zasad promocji i informacji;
  Zasad monitoringu, sprawozdawczości;
  Zasad przekazywania płatności na rzecz beneficjentów;
  Postępowania w przypadku nieprawidłowości;
  Pomocy publicznej.

  Elementem składowym Vademecum będą również wzory wszystkich dokumentów, niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów. 
 4.  Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o  fundusze UE na inwestycje w firmie na nieodpłatne konsultacje, które są prowadzone w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, będący jednostką sfery otoczenia biznesu dostrzegł konieczność uruchomienia w ramach swojej struktury punktu konsultacyjno-informacyjnego poświęconego funduszom dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

                                              punkt.jpeg

                                    klikinj minizdjęcie aby powiększyć

 1. DOCInformacja dla opłacających składki KRUS - bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej na zakup nowych środków transportu oraz nowych maszyn i urządzeń.doc
   
 2. „Mikro-Szkoła Zarządzania” to projekt szkoleniowo doradczy skierowany do właścicieli oraz pracowników mikro i małych firm w województwie opolskim. Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie nowoczesnej organizacji pracy, zarządzania oraz nowoczesnych technologii.W ramach projektu oferujemy szkolenia oraz doradztwo indywidualne dla firm. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem pomocy publicznej. To oznacza, iż przedsiębiorca wnosi wkład własny w formie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas uczestnictwa w szkoleniu. PDFNotka prasowa o projekcie.pdf 
   


 

19.11.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry