Menu pomocnicze

Aktualności, wydarzenia oraz informacje

 logo kanalizacja kolor - Kopia.jpeg

UWAGA!

Szanowni  Mieszkańcy

 

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ROZKOCHOWIE

informujemy, iż należy wykonać przyłącze kanalizacyjne do swojej posesji

w terminie do końca grudnia 2015 r.

 

Osoby do kontaktu:

 Tomasz Linek  – kom. 502 695 623      

 Paweł Nossol – kom. 503 024 243

 


 

Wyróżnienie Gminy Walce w kategorii Jednostka samorządu terytorialnego


W dniu 11 czerwca 2015 r. podczas konferencji „W trosce o środowisko” zorganizowanej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Walce otrzymała wyróżnienie w formie statuetki w kategorii Jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina Walce w ostatnich latach zrealizowała zadania służące ochronie i poprawie stanu środowiska na łączną kwotę 46,1 mln zł, na które otrzymała wsparcie z WFOSiGW w Opolu w kwocie ponad 9,1 mln zł.

Przeprowadziła 5 inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt realizacji zadań związanych z gospodarką wodną wyniósł prawie 45,5 mln zł, z czego Fundusz udzielił pomocy finansowej w formie pożyczki na kwotę ponad 8,8 mln zł, co stanowiło 19,49 % wartości zadań.

Gmina Walce w latach 2013-2014 uczestniczyła w IV i V „Konkursie na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego” wynikiem czego zostało unieszkodliwionych ponad 26 ton odpadów zawierających azbest.

W roku 2014 Gmina uzyskała pożyczkę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Straduni. Koszt zadania wyniósł 658 tys. zł, z czego Fundusz udzielił pożyczki na kwotę 250 tys. zł.

 

 


Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów

W Gminie Walce kolejna miejscowość została skanalizowana w 100% i w najbliższym czasie mieszkańcy Rozkochowa będą mieli możliwość podłączenia się do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W dniu 28 maja 2015 r. komisja w obecności przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zakończyła procedurę odbiorową dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”.  Inwestycję realizowano w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku realizacji projektu dla miejscowości Rozkochów wybudowano 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: sieć grawitacyjna 3,5 km, rurociąg tłoczny ok. 1,5 km wraz z 4 pompowniami ścieków i 1 pompownią przydomową oraz 122 przyłączami kanalizacyjnymi.

Koszt ww. inwestycji wynosi 2.566.486,39 zł brutto.

 

 


Przekazanie placu budowy inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów

W dniu 14 sierpnia 2014 o godzinie 9.00 odbyło się przekazanie placu budowy inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przekazaniu uczestniczył Wójt Gminy, pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Wykonawcy- konsorcjum firm: ZRIB sp. z o.o. - Lider konsorcjum oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Partner Konsorcjum oraz Inżynier Kontraktu.

Budowa kanalizacji sanitarnej potrwa do końca kwietnia 2015 roku.

Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców wsi Rozkochów o wyrozumiałość i cierpliwość za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie budowy. 

 

 


Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"

W dniu 25 lipca 2014 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm: ZRIB sp. z o.o. - Lider konsorcjum oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Partner Konsorcjum – z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, ul. Szkolna 6, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”. 

Inwestycja jest częścią Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów” podzielone zostało na:

- Zadanie I realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Zadanie II realizowane poza ww. w projektem.

Zakres rzeczowy inwestycji dla Zadania I obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 5 km, w tym 3,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,5 km kanalizacji ciśnieniowej oraz 5 pompownie ścieków.

Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje wykonanie ok. 1 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka  – w okresie od 25.07.2014 do 30.04.2015 r. 

Zatwierdzona kwota kontraktowa wynosi  2.915.864,94 PLN brutto

 

 


Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce".

Dnia 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Wójt Gminy Bernard Kubata podpisał aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce".

Rozszerzenia zakresu rzeczowego w/w projektu dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów, gdzie w ramach zadania współfinansowanego zostanie wybudowane łącznie około 5 km sieci, w tym 3,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,5 km kanalizacji ciśnieniowej.

 

 


 Konferencja - 25 marzec 2013 r.

DSC_0002.jpeg   DSC_0009'.jpeg DSC_0011'.jpeg   DSC_0013'.jpeg
DSC_0017'.jpeg   DSC_0019'.jpeg    DSC_0022'.jpeg    DSC_0023'.jpeg
DSC_0024'.jpeg   DSC_0027'.jpeg   DSC_0028'.jpeg    DSC_0033'.jpeg
DSC_0034'.jpeg   DSC_0035'.jpeg    DSC_0037'.jpeg   DSC_0043'.jpeg
DSC_0046'.jpeg DSC_0047'.jpeg    DSC_0049'.jpeg    DSC_0057'.jpeg
   DSC_0058'.jpeg    DSC_0059'.jpeg    DSC_0063'.jpeg     DSC_0043'.jpeg
  DSC02935'.jpeg    DSC02952'.jpeg DSC02961'.jpeg     DSC02962'.jpeg  
     DSC02964'.jpeg DSC02967'.jpeg    
       
        
       

 


MIESZKAŃCY GROCHOLUBIA MOGĄ PODŁĄCZAĆ SIĘ DO NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


Mieszkańcy miejscowości Grocholub od dnia 6 listopada br., po dopełnieniu niezbędnych formalności przedstawionych poniżej, mogą komfortowo korzystać z wybudowanego systemu kanalizacyjnego.

PIĘĆ KROKÓW do korzystania z nowowybudowanej sieci kanalizacji
w Gminie Walce:

1. Uzyskać warunki techniczne do przyłączenia się do sieci w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

2. Wykonać podłączenie do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

3. Zgłosić w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja do odbioru wykonane przyłącze w celu spisania protokołu

4. Podpisać Umowę na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych

5. Komfortowo korzystać z kanalizacji zgodnie z zawartą umową o dostawę wody i odbiór ścieków

Więcej informacji można uzyskać w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.
Osoby do kontaktu:
Tomasz Linek – kom. 502 695 623
Paweł Nossol – kom. 503 024 243
ADRES:
Urząd Gminy w Walcach pokój nr 2
ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce
tel. 77 466 01 08, 77 407 60 70 w. 23
adres e-mail: wikwalce@o2.pl

 

 


Szanowni  Mieszkańcy


W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Walcach informujemy, iż należy wykonać przyłącze kanalizacyjne do swojej posesji w terminie do końca grudnia 2012 r.


Osoby do kontaktu:


Tomasz Linek – kom. 502 695 623

Paweł Nossol – kom. 503 024 243

 


 

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste spotkanie z uczniami, na którym podsumowano przebieg konkursu plastycznego "Z ekologią za Pan Brat". Wójt Gminy Bernard Kubata wraz z Z-cą Wójta Heleną Kochan przedstawili dzieciom najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce”. Po przezentacji nastąpiło wręczenie nagród i upominków laureatom konkursu. Następnie przyszedł czas na dyskusję oraz słodki upominek.
 
 Do oceny prac została powołana komisja konkursowa w składzie:
Bernard Kubata - Wójt Gminy,
Helena Kochan - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),
Barbara Lesik - Kierownik JRP.
Na konkurs wpłynęło 283 prace. Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić autorów następujących prac:
  

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III

 I MIEJSCE:
Wanessa Klimek kl. I - PSP w Brożcu

II MIEJSCE:
Julia Konieczny kl. III – PSP w Straduni   

III MIEJSCE:
Milena Tymiec kl. III – PSP w Walcach 
 
  
WYRÓŻNIENIA
Fabian Suchan kl. III – PSP w Walcach
Marcel Jędruś – kl. II – PSP w Straduni
Natalia Juśkowiak - kl. I – PSP w Brożcu
Justyna Koniecke- kl. III – PSP w Walcach
Adam Konieczny - kl. III – PSP w Brożcu
Magdalena Linek - kl. III – PSP w Walcach
Marcela Rinke - kl. III – PSP w Walcach
Błażej Szczepanek - kl. II – PSP w Straduni
Natalia Wyciślok - kl. III – PSP w Walcach    
Sonia Zagartowska - kl. III – PSP w Brożcu
  

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV - VI 
I MIEJSCE:
Robert Dziadek - kl. VI – PSP w Walcach
II MIEJSCE:
Kamil Walczyk - kl. VI - PSP w Walcach
II MIEJSCE:
Wiktoria Labisz - kl. V - PSP w Straduni

WYRÓŻNIENIA
Anna Barton - kl. VI – PSP w Brożcu
Natalia Müller - kl. VI – PSP w Walcach
Kewin Kocula - kl. VI – PSP w Straduni
Julia Żalińska - kl. IV – PSP w Walcach
 
GIMNAZJUM
 I MIEJSCE:
Diana Nowak- kl. I
II MIEJSCE:
Kinga Richter- kl. I
III MIEJSCE:
Aneta Kaltbach – kl.I   i   Daniel Pulst – kl. II
 

WYRÓŻNIENIA
Kamila Gajda - kl. I
Kewin Hulin - kl. I
Michał Menz - kl. I
Patryk Wyschka - kl. I

 

DSC07195+.jpeg DSC07223+.jpeg DSC07236+.jpeg

DSC07213+.jpeg

DSC07224+.jpeg DSC07272+.jpeg

DSC07242+.jpeg

DSC07264+.jpeg   DSC07317+.jpeg
DSC07294+.jpeg DSC07295+.jpeg

DSC07325+.jpeg

DSC07332+.jpeg DSC07289+.jpeg DSC07336+.jpeg

 W WALCACH MOŻNA SIĘ „PODŁĄCZAĆ”

Dobiegła końca „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” w miejscowości Walce, która jest już w 100% skanalizowana. Mieszkańcy miejscowości Walce od dnia 4 kwietnia br., po dopełnieniu niezbędnych formalności przedstawionych poniżej, mogą komfortowo korzystać z wybudowanego systemu kanalizacyjnego.

PIĘĆ KROKÓW
do korzystania z nowowybudowanej sieci kanalizacji

w Gminie Walce:

1. Uzyskać warunki techniczne do przyłączenia się do sieci w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

2. Wykonać podłączenie do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

3. Zgłosić w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja do odbioru wykonane przyłącze w celu spisania protokołu

4. Podpisać Umowę na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych

5.
Komfortowo korzystać z kanalizacji zgodnie z zawartą umową o dostawę wody i odbiór ścieków

Więcej informacji można uzyskać w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

Osoby do kontaktu:
Tomasz Linek – kom. 502 695 623
Paweł Nossol – kom. 503 024 243

ADRES:
Urząd Gminy w Walcach pokój nr 2
ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce
tel. 77 466 01 08, 77 407 60 70 w. 23
adres e-mail: wikwalce@o2.pl
 

Nadal trwają roboty budowlane w miejscowości Grocholub. Przewidywany termin zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej dla tej miejscowości i tym samym zakończenia wszelkich robót budowlanych związanych z realizacją projektu został ustalony na lipiec 2012 r.
Realizacja projektu przez Gminę Walce to nie tylko wymierne efekty w postaci wybudowanych kilometrów sieci kanalizacyjnej, ale przede wszystkim wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gminy.
 


 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY  I - III 

Informujemy, iż w dniu 19 marca 2012 roku rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny „Z Ekologią za Pan Brat”, którego organizatorem była Gmina Walce. Do oceny prac została powołana komisja konkursowa w składzie: Bernard Kubata - Wójt Gminy, Helena Kochan - Zastępca Wójta/Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Barbara Lesik- Kierownik JRP. Na konkurs wpłynęło 105 prac. Komisja wytypowała do nagrodzenia i wyróżnienia prace następujących autorów:

Jędruś Marcel
Juśkowiak Natalia
Klimek Wanessa
Koniecke Justyna
Konieczny Adam
Konieczny Julia
Linek Magdalena
Rinke Marcela
Suchan Fabian
Szczepanek Błażej
Tyniec Milena
Wyciślok Natalia
Zagartowska Sonia

Nazwiska autorów podano w kolejności alfabetycznej

O końcowej klasyfikacji poinformujemy podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się w kwietniu br. w Urzędzie Gminy w Walcach.
O dokładnej dacie rozdania nagród poinformujemy drogą telefoniczną lub e-mail’ową.

Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac:
 

 

 

  DSC07040.1.jpeg   DSC07085.1.jpeg   DSC07036.1.jpeg DSC07035.1.jpeg  
  DSC07037.1.jpeg   DSC07038.1.jpeg   DSC07034.1.jpeg
  DSC07030.1.jpeg   DSC07031.1.jpeg   DSC07032.1.jpeg
DSC07029.1.jpeg     DSC07028.1.jpeg   DSC07027.1.jpeg

 

Kolejność prac jest przypadkowa 

Serdecznie gratulujemy

 


 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

Informujemy, iż w dniu 9 marca 2012 roku rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny „Z Ekologią za Pan Brat”, którego organizatorem była Gmina Walce. Do oceny prac została powołana komisja konkursowa w składzie: Bernard Kubata - Wójt Gminy, Helena Kochan - Zastępca Wójta/Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Barbara Lesik- Kierownik JRP. Na konkurs wpłynęło 178 prac. Komisja wytypowała do nagrodzenia i wyróżnienia prace następujących autorów:
 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VI
Barton Anna
Dziadek Robert
Kocula Kewin
Labisz Wiktoria
Müller Natalia
Walczyk Kamil
Żalińska Julia
 

GIMNAZJUM
Gajda Kamila
Hulin Kewin
Kaltbach Aneta
Menz Michał
Nowak Diana
Pulst Daniel
Richter Kinga
Wyschka Patryk

Nazwiska autorów podano w kolejności alfabetycznej.

O końcowej klasyfikacji poinformujemy podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się w kwietniu br. w Urzędzie Gminy w Walcach.
O dokładnej dacie rozdania nagród poinformujemy drogą telefoniczną lub e-mail’ową.
 

Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VI

 

DSC06921.1.jpeg   DSC06919.1.jpeg DSC06917.1.jpeg   DSC06915.1.jpeg
  DSC06914.1.jpeg   DSC06909.1.jpeg   DSC06907.1.jpeg

 

GIMNAZJUM

  DSC06900.1.jpeg   DSC06901.1.jpeg   DSC06905.1.jpeg DSC06902.1.jpeg
  DSC06903.1.jpeg   DSC06906.1.jpeg   DSC06939.1.jpeg   DSC06904.1.jpeg

Kolejność prac jest przypadkowa 

Serdecznie gratulujemy
 


UWAGA  KONKURS!

  plakat2.jpeg  

W uwagi na duże zainteresowanie konkursem plastycznym „Z Ekologią za Pan Brat” Wójt Gminy Walce oraz Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozszerzają o kolejną kategorię wiekową i serdecznie zapraszają do udziału w konkursie uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Walce.
 

DOCRegulamin Konkursu.doc

DOCFORMULARZ.doc

PDFplakat2.pdf


Walce w 100% skanalizowane


W listopadzie 2011 r. w miejscowości Walce zakończono prace budowlane inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków FS w ramach POIiŚ. Zakres tego projektu przewiduje stuprocentowe skanalizowanie dwóch miejscowości: Walce i Grocholub.
W ramach tej inwestycji od lipca 2010 r. w Walcach wykonano: 14.036,83 mb sieci kanalizacji, w tym 12.977,28 mb kanalizacji grawitacyjnej i 1.059,55 mb kanalizacji ciśnieniowej. Łącznie w miejscowości Walce wykonano 341 przyłączy o długości 2.771,07 mb oraz 4 przepompownie ścieków. Wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. „M+” Sp. z o. o. – lider, Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KPRI” Sp. z o. o. – partner.
W chwili obecnej trwają procedury odbiorowe, niebawem mieszkańcy Walec będą mieli możliwość przyłączania się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej po uzyskaniu przez Gminę Walce odpowiednich pozwoleń na użytkowanie wykonanej infrastruktury.
Wykonawca przystąpił do robót budowlanych w Grocholubiu, przewidywany termin zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej dla tej miejscowości został ustalony na lipiec 2012 r. 

 

wykres.jpeg
 


UWAGA  KONKURS!

  plakat.jpeg

Wójt Gminy Walce oraz Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Z Ekologią za Pan Brat”.
Prace konkursowe powinny w sposób możliwie jasny przedstawiać przykłady zmian, które zaszły lub które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska poprzez realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Konkurs prowadzony jest na terenie gminy Walce w terminie do dnia 29.02.2012 r.

Na zwycięzców czekają nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Ponadto dodatkowym wyróżnieniem dla nagrodzonych prac będzie zamieszczenie ich w kalendarzu wydanym przez Gminę Walce na rok 2013.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów.

DOCRegulamin Konkursu.doc

DOCFORMULARZ.doc

PDFplakat.pdf
 


 

Projekt na półmetku

Realizowany od czerwca 2010 roku projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest na półmetku.
Aktualnie trwają intensywne prace porządkowe i budowlane związane z doprowadzeniem ulic, w których została ułożona kanalizacja, do stanu z przed inwestycji. Do tej pory wykonano sieć kanalizacyjną w ulicach: Jasnej, Konopnickiej, Krzywej, Opolskiej, I-go Maja, Piaskowej, Pl. Górnego, Polnej, Reymonta, Studziennej, Urbana, Zamkowej i Zielonej. Rozpoczęto realizację kolejnych odcinków tj. w ulicach Podgórnej, Lipowej oraz Krapkowickiej.
Dotychczas wybudowano łącznie 9,40 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce, w tym: 0,45 km rurociągów kanalizacji tłocznej, 8,95 km kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonano 238 szt. przyłączy.


KONKURS FOTOGEAFICZNY - II EDYCJA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO – edycja II”.

Plakat_promocyjny.jpeg

PDFRegulamin konkursu

Więcej informacji na stronie:

http://www.poiis.wfosigw.opole.pl/

 

 

 

 
 
 

 

Wyniki konkursu plastycznego „Z Ekologią za Pan Brat”

 

01.04.2011
Przewiń do góryStrzałka do góry